شعار سال 98 - استانی محرم فراخوان طرح شناسائی مدیران آینده
منشور حقوق بیمار - مدیریت درمان کردستان بیانیه سطح خدمات - مدیریت درمان کردستان دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی - مدیریت درمان کردستان